Live Help

Handelsbetingelser

mellem kunde og Lavprisweb v/MultiMarketing 

Abonnement

Kunden skal være myndig for at kunne tegne abonnement hos MultiMarketing (herefter MM). Abonnementer faktureres kvartalsvis forud, for den i kontrakten angivne periode. Abonnementet løber fra den dag aftalen indgås til den i kontrakten angivne periodes ophøre (slutdato) og forlænges derefter automatisk til en ny abonnementsperiode, såfremt abonnementet ikke er opsagt. Abonnementsperioden løber et kvartal ad gangen. Fejlbestilte eller opsagte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Opsigelse af abonnement

Hvis en abonnent ønsker at opsige et abonnement, skal dette ske senest 14 dage før abonnements-periodens udløb. Ønsker MM at opsige et abonnement, kan dette ske med 14 dages skriftlig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan MM uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra MM fremsendes og effektueres. Ønsker MM at opsige et abonnement uden, at der er sket et brud på de gældende regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelserne vil blive betragtet som misbrug af MMs ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning af web- og/eller mailhotel samt opsigelse af abonnementet. MM er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Diskplads & trafik

Hensigten med MMs webhotel er ikke at fungere som et download center af filer som zip, mp3, jpg og lign., men som en fremvisnings- eller butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. MM tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.

Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at det lagrede materiale på MMs servere er lovligt og overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. MM fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos MM.

Domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten garanterer at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registrerings-gebyret ikke, dog kan domænet ændres til et andet, hvis ikke MM allerede har afgivet bestilling til DK Hostmaster.

Årligt gebyr

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift til enhver tid gældende takst, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til MM. Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk.

Udvikling af hjemmeside, køb af moduler, rettelser mm.

Ved udvikling af hjemmesider, udvikling af grafik m.m. aftales der mellem sælger og kunde, hvilke materialer der leveres af kunden, og hvilke MM selv fremskaffer eller udvikler. Der aftales, hvornår aftalt materiale skal leveres til MM. Overholdes denne deadline ikke, kan MM nedprioritere opgaven og rykke deadline for afleveringstidspunktet. Hvis aftalt materiale ikke er MM i hende senest 1 uge efter aftalt tidspunkt, afslutter MM opgaven midlertidigt, og en faktura fremsendes på det fulde beløb iflg. fremsendte ordrebekræftelse. Opgaven genoptages i henhold til aftale mellem kunde og MM. Dog tidligst når fremsendt faktura er registreret betalt. Vi forbeholder os retten til at bruge udarbejdet og tilsendt materiale. 

Alle hjemmesider efter den 1. maj 2008 designes og optimeres til browserne Internet Explorer (IE) nyeste version og Firefox (FF) nyeste version, samt Google Chrome. Siden vil ydermere være optimeret til en bredbånds forbindelse på 2 Megabit og vil ikke have en længere hentningstid end 5 sekunder for en standardside. Dette omhandler ikke sider hvor brugeren har mulighed for at sætte indhold ind, da MM ikke kan styre størrelser på f.eks. billeder, video og lyd. Langsommere forbindelser og ældre browsere er ikke omfattet af dette. Siderne afprøves og testes derfor ikke til at fungere i andre browsere end de her nævnte. Ønskes en hjemmeside optimeret til andre browsere eller hastigheder, vil det kun ske mod betaling af et individuelt estimeret beløb for den enkelte kunde. Ved levering af den færdige hjemmeside har kunden 7 testdage ved mindre opgaver og 14 dage ved større opgaver (fx e-butik. til at afprøve systemet og rapportere eventuelle fejl og mangler. Herefter vil der blive faktureret for yderligere rettelser.

Vedrørende betaling

Ved udsendelse af ordrebekræftelse forbeholder MM sig ret til at fakturere 50 % af det pålydende beløb. Kunder, der ikke har betalt deres faktura rettidigt, vil modtage en betalingspåmindelse. Denne påmindelse vil være pålagt et betalings-påmindelsesgebyr. Hvis påmindelsen ikke betales, fremsendes en rykker, pålagt et rykkergebyr. Registreres betalingen på denne rykker ikke, kan MM lade sagen overgå til inkasso uden yderligere varsel. Endvidere vil eventuelle services (f.eks. web- og mailhotel samt ret-selv-system (CMS)) blive stoppet. Genstart af servicerne vil, ud over det skyldige beløb, blive faktureret med en arbejdstime og vil først finde sted, når betalingen er registreret.

Ændringer

MM forbeholder sig ret til at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel. Ændringer vil blive offentliggjort på vores website, hvorfor det er kundens pligt jævnligt at tjekke vores hjemmeside.